Dėmesio! Informuojame, kad šiuo metu neaptarnaujame klientų, kuponus įsigijusių iš UAB ,,Beta Media", nes neturime galimybės patikrinti kuponų validumo. Kuponų turėtojus visais klausimais raginame kreiptis į pardavėją UAB „Beta media“ adresu info@betamedia.lt .

Prie komandos Vilniuje prisijungė šie specialistai: gydytojai ginekologai - akušeriai, gydytoja neurologė, psichiatrai - pscihoterapeutai bei pscihologai!

I – V 07:00-21:00

VI – VII 09:00-20:00

Jūsų krepšelis yra tuščias

Išsirinkę tyrimus spauskite mygtuką "Į krepšelį"

Registracija internetu

Skundų nagrinėjimo tvarka

UAB „Rezus.lt“ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 1. Įmonės pacientas ir laboratorijos naudotojas, manantis, suteikta paslauga buvo atlikta netinkamai, gali kali kreiptis dėl skundo nagrinėjimo.
 2. Skundą gali pateikti asmuo, kuriam suėję 16 metų. Asmens, kuris yra jaunesnis nei 16 metų, interesus atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų, įtėvių, globėjas ar rūpintojas.
 3. Skundas gali būti teikiamas atvykus į UAB „Rezus.lt“ padalinį žodžiu arba raštu, siunčiamas paštu (ar per kurjerį) arba elektroniniu paštu info@kraujolaboratorija.lt telefonu: +370 676 20220. Daugiau kontaktų galite rasti https://www.rezus.lt/kontaktai.
 4. Skundas turi būti įskaitomas. Skunde turi būti nurodyta:
  1. paciento vardas, pavardė, telefono Nr. ir (arba) el. pašto adresas;
  2. jeigu skundą pateikia paciento atstovas, – atstovo vardas, pavardė, telefono Nr. ir (arba) el. pašto adresas;
  3. skundžiamas veiksmas ir / ar sprendimas ar aplinkybės dėl suteiktų arba nesuteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių  sveikatos priežiūros specialistų veiksmai yra skundžiami (jei tai yra skundo objektas), paslaugų teikimo laikotarpis bei kitos svarbios aplinkybės;
  4. pridedami dokumentai susiję su skundo nagrinėjimu.
 5. Skundo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pareiškėjas pateikia skundą, o jei pareiškėjas nėra žinomas (ištiriamas skundas dėl pagrįstumo ir atsakymas neteikiamas), nuo skundo užregistravimo datos.
 6. Skundai, surašyti neįskaitomai, kuriuose nenurodytas skundžiamas veiksmas ir / ar sprendimas ar kitos konkrečios su skundo objektu susijusios aplinkybės, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo jų gavimo įmonėje/laboratorijoje, grąžinami pareiškėjui, nurodant 30 dienų terminą dėl pakartotino kreipimosi. Pacientas informuojamas, kad per 30 dienų nepateikus trūkstamų duomenų, skundas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju pacientas turi teisę skundą įmonei/laboratorijai pateikti iš naujo.
 7. Visi gauti skundai yra persiunčiama atsakingam asmeniui nagrinėjimui.
 8. Priėmus skundą pateiktą paštu arba elektroniniu būdu, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo skundo gavimo įmonėje/laboratorijoje dienos, pareiškėjui išsiunčiamas skundo priėmimą patvirtinantis dokumentas – pažyma apie priimtą skundą arba el. laiškas.
 9. Išnagrinėjus skundą, pacientas informuojamas raštu apie skundo nagrinėjimo rezultatus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo registravimo įmonėje/laboratorijoje dienos.
 10. Atsakymas pateikiamas laišku, elektroniniu paštu, tačiau, pareiškėjui pageidaujant, įmonės/laboratorijos atstovas su juo gali susisiekti nurodytu telefonu.
 11. Jeigu paciento gautas atsakymas netenkina, jis gali pateikti skundą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 12. Adresatas (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt );
 13. Skunde turi būti nurodyta:
  1. paciento vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio Nr. ir (arba) el. pašto adresas;
  2. jeigu skundą pateikia paciento atstovas, – atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio Nr. ir (arba) el. pašto adresas;
  3. skundo dalykas (esmė) – pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir, jei žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat, kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės; turi būti suformuluojamas konkretus prašymas dėl paciento pažeistų teisių;
  4. ar skundas tuo pačiu klausimu išnagrinėtas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pateikiant šios įstaigos atsakymo į skundą kopiją; jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį – pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija;
  5. ar skundas tuo pačiu klausimu išnagrinėtas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje (toliau – Komisija), pateikiant Komisijos sprendimo kopiją.
 14. Kartu su skundu turi būti teikiami šie dokumentai:
  1. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  2. jeigu skundą pateikia paciento atstovas, – atstovavimą liudijantis dokumentas (įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, sutarties su advokatu dėl teisinių paslaugų kopija ar šios sutarties išrašas, kuriame nurodyti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, ir advokato pažymėjimas, jei prašymą teikia vaiko tėvai – vaiko gimimo liudijimo, jei prašymą teikia globėjas ar rūpintojas – jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir teismo sprendimo dėl globos ar rūpybos nustatymo kopija);
  3. jeigu skundą pateikia kitas asmuo – dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, tai yra kad asmuo yra paciento įpėdinis pagal testamentą ar pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvas / motina, vaikas.
 15. 13-14 punktuose nurodytų dokumentų kopijos ir išrašai turi būti patvirtinti notaro, konsulinio pareigūno arba seniūno, arba, jei Pareiškėjui atstovauja advokatas, – advokato, arba pateikti elektroninių ryšių priemonėmis pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti Pareiškėjo tapatybę ir teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 16. Skundas turi būti įskaitomas ir pateiktas valstybine kalba.
 17. Prie skundo gali būti pridedami kiti aprašo 13-14 punktuose nenurodyti Pareiškėjo turimi dokumentai (priedai), pagrindžiantys skundžiamas aplinkybes.
 18. Plačiau apie skundo pateikimą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.442824/asr